Project vossenbeheer

VossenbeheerVos
Een goed onderbouwd vossenbeheersplan zorgt voor een goede biodiversiteit (totale aantal planten en diersoorten van een gebied).
Door een goede samenwerking met collega jagers (beheerders), agrariërs, grondgebruikers, hobbyboeren en buitenmensen, zijn er binnen onze WBE Heeten en omstreken hele mooie resultaten bereikt omtrent de regulatie van de vossenstand in bepaalde gebieden.
De jagers binnen onze WBE zijn zich er wel degelijk van bewust dat de vos in onze natuur thuis hoort. Maar omdat deze geen natuurlijke vijanden kent is de predatie in bepaalde gebieden zo hoog dat er gereguleerd moet worden. Dit betekend dat er een aantal geschoten zal moeten worden. Alle gegevens worden in een vossenbeheersplan verwerkt en elk jaar naar de provincie verzonden.
Voor het bestrijden van de vos overdag geld de landelijke vrijstelling. Tevens heeft de WBE een ontheffing en toestemming voor het gebruik van het geweer met kunstlicht ’s nachts.
Een ontheffing met kunst licht word alleen door provincie aan de fauna beheer eenheid (FBE) Overijssel verstrekt mits er een vossenwerkplan is ontvangen.
Een kleine opsomming die in dit werkplan zijn verwerkt:
 • inleiding WBE Heeten eo,
 • het werkgebied van de WBE,
 • gegevens predatieschade door vossen,
 • predatie gegevens van weidevogels,
 • gegevens particulier weidevogelbeheer in Overijssel,
 • wijze van uitvoering vossenbeheer (tijdstip en frequentie),
 • uitleg behulp van geweer,
 • uitleg met behulp van kunstlicht,
 • in te zetten jagers in de WBE,
 • wijze van rapportage,
 • bijlage’s bijv. kaart WBE,
 • tellijsten particulier weidevogelbeheer,
 • vossen registratie KNJV regio Overijssel,
 • logboek vossenafschot.
Bij misbruik van ontheffingen zal het bestuur de aan de jachtveldhouder verleende vergunning schorsen of intrekken. Misbruik kan ook betekenen dat aan de WBE geen ontheffing meer wordt verleend door de Provincie Overijssel. Samen zijn we dus verantwoordelijk voor een goed en juist beheer.
Binnen onze WBE zijn positieve reacties teruggekomen van mensen die zich met weidevogelbescherming bezighouden en o.a ook uit veldwaarnemingen.
Er zijn weer patrijzen met grote koppels jongen waargenomen. Voor de mensen binnen onze WBE die zich met het patrijzenproject bezighouden is dit een heel gunstig resultaat. Ook is er een toename van andere wildsoorten.
Dit is mede te danken door al hun inzet die ze in de wildakkers stoppen om het biotoop van de patrijs te verbeteren.
Bij een goede vossen regulatie ziet men toch weer meer rust en evenwicht in een bepaalde gebied terug. Met een goed onderbouwd vossenbeheer kan de vos in onze natuur thuis blijven maar waar ook de andere diersoorten in onze fauna een kans krijgen.
WBE Heeten en omstreken pleit er ook voor dat de omgeving waar dieren in leven gewaarborgd blijven!!!!!.
VosDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.