Wet Natuurbescherming

Bron: Rijksoverheid

Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. 
Bescherming van dieren en planten

Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen. Een goede natuurbescherming is belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.Rolverdeling provincies en Rijk

Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren en internationaal beleid.Vergunningen en ontheffingen aanvragen

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de provincie een vergunning of ontheffing natuur aan te vragen.
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.Faunabeheer met faunabeheerplan

Om diersoorten te beheren, maken provincies, grondeigenaren, dieren- of natuurorganisaties en jagers vooraf een faunabeheerplan. Daarin staat op welke en op hoeveel dieren gejaagd mag worden. Na het jachtseizoen moeten de jagers volgens de nieuwe wet laten weten welke dieren zijn bejaagd. Dit zorgt voor beter inzicht.Natuurschoonwet voor landgoederen

De Natuurschoonwet is er om landgoederen in stand te houden. Landgoedeigenaren kunnen belastingvoordeel krijgen en zo makkelijker hun landgoed onderhouden. Zij moeten dan wel hun landgoed openstellen voor het publiek. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat een overzicht van alle opengestelde landgoederen. Ondersteuning uitvoering van de Wet natuurbescherming

Er zijn verschillende hulpmiddelen waarmee je invulling kunt geven aan de nieuwe Natuurwet:Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
De brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen bevat een toelichting op de belangrijkste artikelen over het beschermingsregime voor soorten bij ruimtelijke activiteiten en werkzaamheden.Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning
Deze routeplanner is voor de aanvrager van een omgevingsvergunning waar een natuurtoets aan de orde is. Maar ook voor het bevoegd gezag dat de aanvraag voor een dergelijke omgevingsvergunning behandelt.Effectenindicator soorten
Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen of krijgt u een aanvraag binnen. De Effectenindicator soorten helpt bij het onderzoek of de aangevraagde activiteit een negatief effect kan hebben op soorten beschermd onder de Wet natuurbescherming.Maatregelindicator soorten
De Maatregelindicator soorten is een hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming.Soorten en gebieden in wetgeving en beleid  
Natura2000, overzicht van instrumenten en databases, waaronder de Effectendicator gebieden.Uiteenzetting tools
De toolbox Aan de slag met de Wet Natuurbescherming bevat hulpmiddelen voor gemeenten.

Bron: Rijksoverheid


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.