Werkzaamheden

Overleg met derden
Opdat de WBE haar beleid zal kunnen afstemmen op het beleid van anderen in het werkgebied werkzame instanties, zal de WBE, op regelmatige tijden contact onderhouden met haar bekende instanties, mits dit overleg naar de mening van de WBE een constructief karakter heeft.
De WBE zal direct met derden contact opnemen als een plotselinge ontwikkeling dit noodzakelijk maakt. (Bijv. plotseling excessieve wildschade, stroperij ed.). De bij de WBE aangesloten leden, kunnen via de WBE op het door hen gevoerde wildbeheer worden aangesproken.
Biotoop
Binnen het werkgebied van de WBE zal de vereniging er zoveel mogelijk naar streven de draagkracht van het natuurlijk milieu te vergroten. Hetgeen een kwalitatieve en de kwantitatieve verbetering van de flora en fauna tot gevolg kan hebben. Hiertoe zal zij de middelen die haar ten dienste staan, zoals o.a. subsidies voor groenverbetering op onland of rest-hoekjes ed. trachten te benutten.
Beheer
Om het door de leden van de WBE gevoerde wildbeheer zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zal er jaarlijks een of meerdere wildbeheerplan(nen) worden vastgesteld. Deze plannen zullen zoveel mogelijk parallel lopen met door andere beherende instanties ontwikkelde plannen, vooral ten aanzien van de prioriteit die in het werkgebied van de WBE wordt gegeven aan bijvoorbeeld weidevogelbeheer. Het plan draagt een adviserend karakter, daar een lid, individueel, slechts te maken heeft met de Jachtwet. Dit wildbeheerplan wordt jaarlijks door de FBE Overijssel en de Algemene Vergadering vastgesteld, op grond van maatschappelijke ontwikkelingen, afschotcijfers, tellingen en adviezen van derden.

Bezig zijn
De jager is altijd bezig in zijn gebied met instandhouding, bescherming en verzorging van Fauna en verantwoorde bejaging. Een greep uit deze taken zijn:
  •     aanleg en instandhouding van wildweides en wildakkers.
  •     het houden van toezicht in het veld.
  •     inventarisatie, telling van fauna, deze gegevens worden gebundeld in de WBE   databank.
  •     bestrijding van wildschade.
  •     het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.
  •     onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen.
  •     het plaatsen en controleren van nestkasten.
  •     plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren en uittreedplaatsen in kanalen en weteringen bij steile oevers om verdrinkingsnood te voorkomen.
  •     uitvoeren van weidevogelbescherming.
  •     schoonmaakdag.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.