Beleid WBE Heeten

WBE Heeten en omstreken
De WBE Heeten ligt in hartje Salland en heeft grotendeels te maken met de Fauna Beheer Eenheid Overijssel.

Doelstelling
Bevorderen  dat de uitoefening van het genot van de jacht door haar leden plaatsvindt, op grond van een wildbeheersplan, dat wordt opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met publiek- en/of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van land-, tuin- en bosbouw en in overleg met de eigenaren of gebruikers van de gronden, waarop de uitoefening van het genot van de jacht door de leden is verworven.

Overleg met derden
Opdat de WBE haar beleid zal kunnen afstemmen op het beleid van anderen in het werkgebied werkzame instanties, zal de WBE, op regelmatige tijden contact onderhouden met haar bekende instanties, mits dit overleg naar de mening van de WBE een constructief karakter heeft.
De WBE zal direct met derden contact opnemen als een plotselinge ontwikkeling dit noodzakelijk maakt. (Bijv. plotseling excessieve wildschade, stroperij ed.).
De bij de WBE aangesloten leden, kunnen via de WBE op het door hen gevoerde wildbeheer worden aangesproken.

Biotoop
Binnen het werkgebied van de WBE zal de vereniging er zoveel mogelijk naar streven de draagkracht van het natuurlijk milieu te vergroten. Hetgeen een kwalitatieve en de kwantitatieve verbetering van de flora en fauna tot gevolg kan hebben. Hiertoe zal zij de middelen die haar ten dienste staan, zoals o.a. subsidies voor groenverbetering op onland of rest-hoekjes ed. trachten te benutten.

Beheer
Om het door de leden van de WBE gevoerde wildbeheer zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zal er jaarlijks een of meerdere wildbeheerplan(nen) worden vastgesteld. Deze plannen zullen zoveel mogelijk parallel lopen met door andere beherende instanties ontwikkelde plannen, vooral ten aanzien van de prioriteit die in het werkgebied van de WBE wordt gegeven aan bijvoorbeeld weidevogelbeheer.
Het plan draagt een adviserend karakter, daar een lid, individueel, slechts te maken heeft met de Jachtwet.
Dit wildbeheerplan wordt jaarlijks door de FBE Overijssel en de Algemene Vergadering vastgesteld, op grond van maatschappelijke ontwikkelingen, afschotcijfers, tellingen en adviezen van derden..
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.